close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KWESTIE PRAWNE

 •  

  CZYNNOŚCI NOTARIALNE

   

  Dokumenty wymagające formy aktu notarialnego.

  Zgodnie z prawem polskim (Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego i inne) niektóre dokumenty wymagają formy aktu notarialnego. Dokument taki może zostać sporządzony przez zagranicznego notariusza. Przed dopuszczeniem go do obrotu prawnego w Polce musi być urzędowo przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce  oraz oraz winien być zalegalizowany apostillą haską.

   

  Dokumentami takimi są:

  • umowa o przeniesienie własności nieruchomości w Polsce,
  • pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości w Polsce,
  • zrzeczenie się własności nieruchomości,
  • oświadczenie właściciela nieruchomości ustanawiające na niej ograniczone prawa rzeczowe (hipotekę, służebność, ciężar realny, użytkowanie),
  • umowa o zniesienie współwłasności,
  • majątkowa umowa małżeńska,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dożywocie,
  • umowa o rentę,
  • testament sporządzony przez osobę małoletnią, głuchą, niemą, niewidomą lub ubezwłasnowolnioną częściowo,
  • zapewnienie o rodowodzie spadkodawcy i o kręgu spadkobierców,
  • wszelkie oświadczenia woli sporządzane przez osoby nie umiejące lub nie mogące czytać,
  • dokumenty przewidziane przepisami kodeksu handlowego - dotyczące spółek komandytowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.).

  Poświadczanie podpisów

   

  Żeby potwierdzić swój podpis pod innym dokumentem, który ma służyć do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w Referacie Konsularnym. Należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości:

  • paszport polski lub polski nowy dowód osobisty,
  • paszport (w przypadku cudzoziemców) lub dowód osobisty (w przypadku obywatela UE/EOG).

  Niemożliwe jest poświadczanie podpisów zaocznie, telefonicznie lub korespondencyjnie.

   

   

  APOSTILLE

  Zgonie z przepisami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., która w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 112 z dnia 24 czerwca 2005 r., poz. 938) nie ma konieczności legalizacji dokumentów wprowadzanych do obrotu prawnego w państwach będących stronami konwencji (w tym Polski i m.in. Kolumbii, Panamy i Dominikany), poza koniecznością opatrzenia ich apostille.

  Ww. Konwencja nakłada na jej sygnatariuszy wymóg zniesienia legalizacji dokumentów urzędowych sporządzonych na terytorium jednego z Państw-Stron, a przedkładanych na terytorium innego. Za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Konwencja nie obejmuje jednak zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, jak również dokumentów administracyjnych, dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych - przykładowo należy tu wymienić licencje eksportowo-importowe lub Oświadczenia Końcowego Użytkownika.

  W miejsce legalizacji Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane „Apostille", które jest dołączane do dokumentu, a jego wzór stanowi załącznik do Konwencji. Klauzula apostille poświadcza: autentyczność podpisu na dokumencie, charakter, w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. Klauzula ta umieszczona na dokumencie nie poświadcza faktu, że sygnatariusz dokumentu był uprawniony do jego podpisania i nie odnosi się do treści dokumentu.

  Istotą natomiast dokumentu opatrzonego apostille jest, że tak poświadczony dokument może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom Państw-Stron Konwencji z pominięciem dalszych legalizacji dokonywanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

  W związku z powyższym Referat Konsularny Ambasady RP w Bogocie nie wykonuje legalizacji żadnych dokumentów objętych przepisami Konwencji, wystawionych przez urzędy krajów stron konwencji.

  W Polsce apostille można otrzymać w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych (adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dział Legalizacji, 00-580 Warszawa, Al. Szucha 21, tel. 0048/22/5239463 lub 0048/22/5239128). Apostille wydana na terytorium RP jest dwujęzyczna (w języku polskim i angielskim), w formie wydruku komputerowego.  Więcej informacji (Apostille - poświadczanie dokumentów).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: