close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

 • WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BOGOCIE

  Opłaty należy dokonać w formie przelewu bankowego lub w kasie banku:

  Cuenta a nombre de / Nazwa właściciela konta:

  EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE POLONIA

   

  Número de cuenta / Numer rachunku:

  CUENTA CORRIENTE  No 011-083003-010

  BANCO GNB SUDAMERIS

  Oficina San Patricio, Avda. 19 no 108A-70, Bogota


  Tabela opłat konsularnych dostępna jest w siedzibie referatu konsularnego i stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

   

  TABELE OPŁAT KONSULARNYCH

  (Tabela TOK obowiązuje od 01.06.2017)

   

  Poz.

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty

  w USD

  Wysokość opłaty

  w COP

  I. Czynności w sprawach paszportowych

  1.01

  Wydanie paszportu

  124

  356.400

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  79

  226.800

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  45

  129.600

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  34

  97.200

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  17

  48.600

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  371

  1.069.200

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  236

  680.400

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  124

  356.400

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

  404

  1.166.400

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

  45

  129.600

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

  90

  259.200

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

  404

  1.166.400

  2.05

  Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274)

  34

  97.200

  III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  68

  194.400

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  68

  194.400

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  23

  64.800

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  23

  64.800

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  34

  97.200

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

  34

  97.200

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  68

  194.400

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  57

  162.000

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  34

  97.200

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  34

  97.200

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wiosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

  34

  97.200

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowanie terminu w postępowaniu

  23

  64.800

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  57

  162.000

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

  6.01

  Legalizacja dokumentu

  34

  97.200

  6.02

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzanego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  68

  194.400

  6.03

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  34

  97.200

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  34

  97.200

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  34

  97.200

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  225

  648.000

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  34

  97.200

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  101

  291.600

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  34

  97.200

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  34

  97.200

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

  561

  1.620.000

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  57

  162.000

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  57

  162.000

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)

  57

  162.000

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  57

  162.000

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie *)***)

  57

  162.000

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu ***)

  57

  162.000

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  57

  162.000

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  57

  162.000

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  34

  97.2000

  VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

  270

  777.600

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  337

  972.000

  8.03

  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

  225

  648.000

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  45

  129.600

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****)

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

  101

  291.600

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  34

  97.200


  *) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  **) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: