close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Zagadnienia dotyczące obywatelstwa polskiego

  Kwestie obywatelstwa reguluje Ustawa z dnia 2 kwietnia  2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 roku, poz. 161.)

  Ogólne zasady:
  - Dziecko, którego obydwoje lub jedno z rodziców jest obywatelem polskim w momencie narodzin dziecka, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Miejsce urodzenia dziecka nie ma znaczenia.
  - Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z obywatelem innego państwa nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
  - Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP. Utrata obywatelstwa polskiego następuje z dniem wydania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
  - Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na jego zrzeczenie.
  - Wojewoda wydaje decyzje w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jak również w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego i uznania za obywatela polskiego.


  A. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 14 lutego 2012 r. poz. 161) decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki.
  Dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego miarodajne są przepisy obowiązujące w chwili zdarzenia lub czynności, na skutek których nastąpiło nabycie lub utrata obywatelstwa polskiego z mocy prawa lub decyzji właściwego organu. W trakcie prowadzonego postępowania wojewoda dąży do zebrania dowodów pozwalających na wydanie decyzji jednoznacznie rozstrzygającej kwestię posiadania obywatelstwa polskiego przez zainteresowaną osobę.
  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy oraz jej wstępnych do drugiego stopnia, a także informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego.
  Osoba występująca z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest obowiązana dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego składa się do wojewody. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą zwrócić się do właściwego wojewody za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie podlega opłacie według Taryfy Opłat Konsularnych, prosimy o kontakt z konsulatem celem ustalenia wysokości opłaty wg. aktualnej TOK.

   

  B. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego powinien zostać złożony osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie z urzędowo poświadczonym podpisem . Należy przedstawić następujące dokumenty:
  - Wniosek do Prezydenta RP wraz ze zdjęciem, wypełniony w języku polskim;
  - Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku w zakresie danych cudzoziemca, informacji o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej, danych małżonka cudzoziemca;
  - Jeśli wniosek składa przedstawiciel ustawowy małoletniego należy odłączyć dane małoletnich dzieci, informacje czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażenia zgodny na nabycie obywatelstwa przez małoletniego (art. 7 ust. 2 ustawy) ;
  - Posiadane dokumenty potwierdzające informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie, informacji o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa;
  - Aktualną fotografię formatu paszportowego.
  Dokumentacja zostaje przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.
  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, podlega opłacie według Taryfy Opłat Konsularnych, prosimy o kontakt z konsulatem celem ustalenia wysokości opłaty wg. aktualnej TOK.
  Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego podlega oddzielnej opłacie według TOK.


  C. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wniosek o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego powinien zostać złożony osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie z urzędowo poświadczonym podpisem. Należy przedstawić następujące dokumenty:
  - Wniosek do Prezydenta RP wraz ze zdjęciem, wypełniony w języku polskim;
  - Dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku w zakresie oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego i danych małżonka wnioskodawcy;
  - Jeśli wniosek składa przedstawiciel ustawowy małoletniego należy odłączyć dane małoletnich dzieci, informacje czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażenia zgodny na nabycie obywatelstwa przez małoletniego (art. 7 ust. 2 ustawy);
  - Posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim;
  - Dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
  - Aktualną fotografię formatu paszportowego;
  Dokumentacja zostaje przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, podlega opłacie według Taryfy Opłat Konsularnych, prosimy o kontakt z konsulatem celem ustalenia wysokości opłaty wg. aktualnej TOK.
  Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego podlega oddzielnej opłacie według TOK.

  UWAGA!!! Zgodnie z przepisem art. 40 § 4 Kpa „Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń". Oznacza to, iż wnioskodawcy zamieszkali za granicą, którzy nie ustanowili pełnomocnika w Polsce, są zobowiązani do wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce, tzn. osoby uprawnionej do odbioru korespondencji w Polsce wraz z jej adresem.
  W konsulacie należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.  Konsulat nie przyjmuje dokumentacji niekompletnej.

  Strona internetowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/73/71/Obywatelstwo_polskie.html)
   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: