close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZGONY I POGRZEBY

 •  

   

  W przypadku zgonu, który nastąpił zagranicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce. Należy w tym celu otrzymać zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki albo szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W tym celu w urzędzie konsularnym należy przedłożyć:

  • akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon. 
  • pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca pochówku w Polsce (gdzie jest cmentarz) na sprowadzenie zwłok i pochowanie w Polsce. Uzyskanie ww. pozwolenia leży w wyłącznej gestii rodziny zmarłego. Za wydanie pozwolenia na transport zwłok do kraju pobierana jest opłata wg Tabeli Opłat Konsularnych.

  UWAGA!  Referat Konsularny nie ma możliwości opłacania ani dopłacania do kosztów transportu zwłok do Polski.

  W celu uzyskania pozwolenia odpowiednio starosty albo prezydenta miasta na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy i pochowanie w Polsce należy razem z wnioskiem przedstawić następujące dokumenty:

  • Oryginalny odpis zupełny zagranicznego aktu zgonu. Akt zgonu powinien zostać opatrzony apostille, być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce, lub posiadać poświadczenie tłumaczenia potwierdzone przez polskiego konsula lub być wydany w formacie międzynarodowym;
  • Zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu, stwierdzające expressis verbis, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej lub epidemicznej.

  UWAGA! Szczegółowe informacje należy uzyskać w odpowiednim urzędzie, wydającym pozwolenie.

  Zgodnie z prawem polskim (Ustawa z dnia  31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. 1959 Nr 11, poz. 62 ze zmianami) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, odpowiednio:

  • pozostały małżonek,
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki),
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, wuj, bratanek, bracia cioteczni),
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia pokrewieństwa (np. rodzice małżonka).

  Z doświadczenia Referatu Konsularnego wynika, że najłatwiejszą formą zorganizowania transportu zwłok albo szczątków ludzkich do Polski jest wynajęcie polskiej firmy pogrzebowej, która nawiąże współpracę z wybraną firmą zagraniczną.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: